Bielsko-Biała 06.05.2018

 

 

KOMUNIKAT

III Memoriał Zbigniewa Pietrzykowskiego pod patronatem

Mariana Kasprzyka /Wilkowice 27.05.2018 /

 

 1. CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych.
 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 • III Memoriał Zbigniewa Pietrzykowskiego zostanie rozegrany  w dniu 27.05.2018  w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Organizatorem zawodów klub „Bielski Klub Bokserski Beskidy Bielsko-Biała”, gmina

Wilkowice, GOSiR Wilkowice,Diamond Madenss.

 1. UCZESTNICTWO
 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy którzy ukończyli 18 lat seniorzy.
 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do ewidencji Śląskiego i Polskiego Związku Bokserskiego, posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 • Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk.
 • Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim, lub Polskim Związku Bokserskim oraz z opłaconą składką członkowską za 2018 rok (termin wpłaty do 29.02.2018)
 • Nie mają prawa startu zawodnicy nie stowarzyszeni.
 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 • Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
 • Walki trwają 3 rundy po 3 minuty ( seniorzy), z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
 • Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj.

Adidas (Double-D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, BAIL zapewniają macierzyste kluby

 1. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na

zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

 • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m, o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
 • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
 • Zawody rozgrywane w wszystkich kategoriach seniorów. Zestawienie par ustala się drogą losowania.
 • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
 • Zawodnika obowiązuje start w rękawicach koloru narożnika.
 • Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego, lub z elementami czerwonymi.
 • Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają Wydział Sędziowski i Sportowy, Śląskiego Związku Bokserskiego
 • Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. SPOSÓB ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW.
 • Zgłoszenie zawodników odbędzie się drogą elektroniczną e-mail na adres info@boksbielsko.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika,

rocznik oraz wagę ciała do 21.05.2018.

 1. WARUNKI FINANSOWE
 • Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na adres e-mail z komunikatu organizatora lub na miejscu, w hotelu.
 • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy zawodów.
 1. OPŁATY WPISOWE
 • Seniorzy – 40 zł
 • Opłata jest pobierana za każdego zgłoszonego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
 1. NAGRODY
 • Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom, nagrodę rzeczowa
 • Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom

. Najlepszy zawodnik turnieju otrzyma jednorazowe stypendium pieniężne

300 zł od firmy Diamond Madenss wręczone przez Mistrz Olimpijskiego Mariana

Kasprzyka.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest kierownik (trener).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i ŚZB.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • 27.05.2018
 • 10:00 przyjazd ekip
 • 10:00 badania lekarskie
 • 10:30 konferencja
 • 14:00 rozpoczęcie walk i otwarcie
 • 18:00 zakończenie

 

Z sportowym pozdrowieniem

Prezes BKB Beskidy

Sławomir Dubiel