REGULAMIN MISTRZOSTW ŚLĄSKA MĘŻCZYZN I KOBIET NA ROK 2023

 1. CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych,
 • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry Śląska.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
  Mistrzostwa Śląska Mężczyzn i Kobiet zostaną rozegrane w dniach 10-12.03.2023 r.

w Hali Sportowej SOSIR Skoczów ul. Górecka  2A.

 

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
  Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Bokserski oraz gmina Skoczów.

 

 1. UCZESTNICTWO
  W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy wyłącznie obywatelstwa polskiego urodzeni w latach:

 

Mężczyźni:

 • 2007 – 2008 – kadeci (15-16 lat),
 • 2005 – 2006 – juniorzy (17-18 lat),
 • 2000 – 2004 – młodzieżowcy (19-23 lata).

 

Kobiety:

 • 2007 – 2008 – kadetki (15-16 lat),
 • 2005 – 2006 – juniorki (17-18 lat),
 • 2000 – 2004 – młodzieżowe (19-23 lat).
 • Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników/zawodniczek w wadze,
 • W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny,
 • W Mistrzostwach Śląska mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, posiadający PESEL.
 • Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk.
 • Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim Związku Bokserskim z opłaconą składką członkowską za 2023 rok, oraz zawodnicy niestowarzyszeni.
 • Mogą startować zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Boks zawodowy, Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 • Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
 • Walki kobiet i mężczyzn trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i młodzieżowcy) oraz 3 rundy po 2 minuty (kadeci) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
 • Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Green Hill , Sting, TaiShan, SportCom, zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
 • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
 • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
 • Zawody rozgrywane są w kategoriach wagowych:

 

Mężczyźni:

 • kadeci: 44-46 kg. 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg. 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg. – zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych.
 • juniorzy: 46-48 kg. 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg. – zawodnicy tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 67 kg a od kat. 71 kg do kat. + 92 kg w rękawicach 12-sto uncjowych
 • młodzieżowcy: 46-48 kg. 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg. – zawodnicy tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 67 kg a od kat. 71 kg do kat. + 92 kg w rękawicach 12-sto uncjowych

 

Kobiety:

 • kadetki: 44-46 kg. 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg. 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg. – zawodniczki tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych oraz muszą posiadać dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi.
 • juniorki: 45-48 kg. 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg, – zawodniczki tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych oraz mogą posiadać dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi.
 • młodzieżowe: 45-48 kg. 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg, – zawodniczki tej grupy wiekowej walczą w rękawicach 10-cio uncjowych oraz mogą posiadać dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi.

 

 • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym / zawodnik przegrywający odpada/.
 • Zestawienie par ustala się drogą losowania.
 • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
 • Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski)
 • Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
 • Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego.
 • Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

 1. ZGŁOSZENIA:
  Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@slaskizwiazekbokserski.pl do dnia 03.03.2023r. na druku „Zgłoszenia do zawodów centralnych „ dostępnym na stronie PZB w zakładce dokumenty. Po tym terminie zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Losowanie par odbędzie się dnia 06.03.2023r. w siedzibie Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach oraz online dla wszystkich zainteresowanych. Zestawienie rozlosowanych par będzie udostępnione 08.03.2023r na stronach internetowych Śląskiego Związku Bokserskiego oraz profilu na facebook.

 

 1. PUNKTACJA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH MĘŻCZYZN
  I KOBIET:
 • I miejsce 30 pkt.
 • II miejsce 20 pkt.
 • III-IV miejsce 15 pkt.
 • V-VIII miejsce 8 pkt.

Zawodnicy/zawodniczki żeby zdobyć punkty musza stoczyć przynajmniej jedną walkę.

 1. NAGRODY:
 • Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje tytuł Mistrza Śląska na 2023r, złoty medal i dyplom,
 • Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje tytuł V-ce Mistrza Śląska na 2023r, srebrny medal i dyplom,
 • Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy.

 

 1. WARUNKI FINANSOWANIA:
 • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnic powinny być ubezpieczone od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników/zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Śląska Mężczyzn i Kobiet w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). Wszystkie zawodniczki muszą posiadać wypełnione i podpisane oświadczenie ciążowe.

Mistrzostwa rozegrane zostaną z zachowaniem wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia, jakie będą obowiązywać w tym czasie. Medale i dyplomy należy obowiązkowo odbierać na podium w stroju sportowym. W przypadku nie stawienia się do dekoracji zawodnik lub zawodniczka zostaje pozbawiona medalu, dyplomu oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym OZB.

 

PROGRAM ZAWODÓW

10.03.2023 (piątek)
godz. 7:00 – 9:00 –badania lekarskie i waga zawodników

godz. 10:00 – konferencja techniczna i losowanie
godz. 12:00 I seria walk 17:00 II seria walk

11.03.2023 (sobota)
godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 11:00 I seria walk 16:00 II seria walk

12.03.2024 (niedziela)
godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 11:00 walki finałowe

Wydział Sportowy
Śląskiego Związku Bokserskiego

 

OŚWIADCZENIE CIĄŻOWE ZAWODNICZKI

 

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Data …………………………………………………..

Miejsce …………………………………………………..

Nazwa zawodów …………………………………………………..

 

Ja, ……………………………………………………………… oświadczam, że nie jestem w ciąży.

 

Rozumiem powagę niniejszego oświadczenia i przyjmuję pełną odpowiedzialność za nie. W przypadku, gdy powyższa deklaracja okaże się nieścisła lub nieprawdziwa i doznam jakiegoś urazu lub szkody w trakcie zawodów oświadczam, w imieniu własnym, moich spadkobierców, pełnomocników i administratorów, że rezygnuję z wszelkich roszczeń o odszkodowanie wobec OZB /włączając oficjalnych przedstawi-cieli i pracowników tej organizacji/, organizatorów zawodów /włączając komitet organizacyjny zawodów i przedstawicieli zaproszonych klubów/ , jakie mogą mieć z tytułu odniesionych urazów czy uszkodzeń/szkód.

 

………………………………………………………. Podpis zawodniczki

LINK: PDF

REGULAMIN MISTRZOSTW ŚLĄSKA NA ROK 2023