Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 28.06.2020 w Knurowie ul. Szpitalna 29, godz. 11.00, drugi termin godz. 11.15

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Śląskiego Związku Bokserskiego

1. Otwarcie Zebrania
2. Przywołanie pamięci zmarłych trenerów, sędziów, zawodników i działaczy.
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
4. Wybór dwóch protokolantów obrad.
5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
6. Wybór komisji:
– mandatowej – 2 osoby
– wyborcza – 2 osoby
– skrutacyjnej – 3 osoby
– uchwał i wniosków – 2 osoby
7. Sprawozdanie z działalności Śląskiego Związku Bokserskiego za okres czteroletniej kadencji.
8. Sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej.
9. Sprawozdanie komisji mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.
10. Dyskusja.
11. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.
12. Zgłaszanie kandydatów na funkcję prezesa Śląskiego Związku Bokserskiego.
13. Prezentacja kandydatów.
14. Wybór prezesa.
15. Przerwa- dalszy ciąg dyskusji.
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – wyniki wyborów prezesa Śl. Zw. Bokserskiego.
17. Wystąpienie nowo wybranego prezesa.
18. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
19. Prezentacja kandydatów.
20. Wybór członków Zarządu (8 osób) i Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
21. Przerwa w obradach.
22. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – wyniki wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
23. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz uchwały programowej Śl. Zw. Bokserskiego
24. Zakończenie obrad.

Regulamin obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach

§ 1.

Walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze obraduje zgodnie ze statutem oraz uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego z dnia 8.06.2020 r. Rozpoczyna obrady w pierwszym terminie przy udziale co najmniej połowy delegatów. W drugim terminie 1/3 delegatów.

§ 2.

W Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym udział biorą:
– delegaci członkowskich klubów
– członkowie zarządu Śl. Zw. B.
– członkowie komisji rewizyjnej.
– członkowie honorowi
– zaproszeni goście.

§ 3.

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą wyłącznie delegaci członkowskich klubów sportowych, które były zarejestrowane do dnia 31.12.2019 r. i mają uregulowane składki członkowskie do roku 2020 i upoważniły pisemnie swoich przedstawicieli do przedmiotowego udziału. Członkowie władz Śl. Zw. B. uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym z wyjątkiem członków, którzy są delegatami i dysponują tym samym głosem stanowiącym.

§ 4.

Delegaci potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu na liście obecności i składają upoważnienia do reprezentowania swoich klubów. Na tej podstawie otrzymują mandat uprawniający do głosowania.

§ 5.

Do kierowania przebiegiem Walnego Zebrania delegaci wybierają w głosowaniu jawnym przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

§ 6.

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera następujące komisje:

– mandatową -2 osoby
– wyborczą -2 osoby
– skrutacyjną -3 osoby
– uchwał i wniosków – 2 osoby

§ 7

Czas wystąpienia delegatów dyskusji ustala się na 5 minut. Tekst wystąpienia bez zabierania głosu można złożyć na piśmie do protokołu.

§ 8.
Przewodniczący Walnego Zebrania:

1) kieruje przebiegiem obrad
2) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad
3) reguluje kolejność wystąpień w dyskusji i określa czas wystąpień
4) podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłaszanych wniosków
5) wykonuje inne postanowienia.
Tok obrad:

1. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają: przewodniczący zebrania i upoważnieni przez niego członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

2. Wnioski formalne zgłaszane przez delegatów są stawiane w pierwszej kolejności pod obrady:
– wnioski formalne mogą dotyczyć prowadzenia obrad, porządku dziennego i interpretacji. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki a następnie wnioski w całości.
– wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania.
– w przypadku zgłaszania wniosków przeciwstawnych o kolejności głosowania decyduje przewodniczący zebrania.

§ 9.

Głosowania odbywają się jawne względnie tajne zgodnie ze statutem i uchwałami zebrania.

§ 10.

Wszelkie zmiany w regulaminie obrad i porządku obrad dokonywane są zwykłą większością głosów.

§ 11.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów poprzez podniesienie mandatu. Każdy delegat posiada tylko jeden głos w kolejnym głosowaniu.

§ 12.

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem załatwiane będą przez delegatów Walnego Zgromadzenia.