REGULAMIN AKREDYTACJI ZAWODÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO NA ROK 2018

 • 1

Celem niniejszego Regulaminu jest wyeliminowanie organizacji wszelkich rodzajów wydarzeń sportowych, w których rozgrywane są pojedynki pięściarskie na zasadach przewidzianych w sporcie olimpijskim, a które odbywają się niezgodnie z uregulowaniami prawnymi PZB.

 • 2
 1. Wszystkie zawody pięściarskie organizowane na terenie Polski, a także zawody zagraniczne, w których udział biorą polscy zawodnicy, na wszystkich poziomach – o których mowa w § 1 pkt 2 – począwszy od dnia 01.01.2018r. muszą posiadać akredytację Polskiego Związku Bokserskiego – zwaną dalej Akredytacją Zawodów PZB
 2. Akredytacja, o której mowa w pkt. 1 dotyczy zawodów: a) klubowych b) międzyklubowych c) międzyklubowych międzynarodowych d) okręgowych e) ogólnopolskich f) szczebla centralnego g) zawodów międzynarodowych
 • 3
 1. Każdy podmiot organizujący zawody pięściarskie na terenie kraju lub wyjazdy polskich pięściarzy poza granice Polski bezwzględnie jest zobligowany do złożenia aplikacji o Akredytację Zawodów PZB
 2. Obowiązek ten spoczywa w szczególności na: a) kluby b) Okręgowe Związki Bokserskie c) wszelkie inne podmioty prawne organizujące zawody pięściarskie na terenie kraju oraz organizujące wyjazd polskich zawodników poza granice kraju d) wszystkie podmioty prawne wymienione w § 2 pkt 2. ppkt. a) – c), które organizują wydarzenia sportowe posiadające w swoim zakresie zawody pięściarskie.
 • 4

1.Złożenie aplikacji o Akredytację Zawodów PZB odbywa się poprzez wypełnienie przez organizatora specjalnego arkusza zamieszczonego na stronie intrenetowej PZB, zawierającego następujące dane: a) pełną nazwę zawodów b) dokładny termin i miejsce rozgrywania zawodów c) pełną nazwę organizatora (np. nazwę klubu, lub osoby będącej organizatorem zawodów)

 1. Po prawidłowym złożeniu aplikacji organizator otrzyma symbol cyfrowy, będący numerem wydanej Aplikacji Zawodów PZB
 • 5

1.Po przeprowadzeniu zawodów zarówno organizator, jak i Sędzia Główny zawodów zobowiązani są do przekazania – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów – drogą elektroniczną na adres: sprawozdania@pzb.com.pl sprawozdania z tych zawodów.

 1. Sprawozdanie może być złożone w jednym z poniższych formatów: a) zdjęcie b) scan c) pdf d) format edytowalny (np. word)
 2. Sprawozdanie musi zawierać następujące dane: a) pełną nazwę zawodów b) dokładny termin i miejsce rozgrywania zawodów c) pełną nazwę organizatora (np. nazwę klubu, lub osoby będącej organizatorem zawodów) d) osoby funkcyjne na tych zawodach e) wyniki wszystkich pojedynków rozegranych na tych zawodach f) opis wszelkiego rodzaju zdarzeń, które zakłóciły tok zawodów
 • 6

1.Fakt nie wystąpienia z aplikacją o Akredytację Zawodów PZB dla każdego rodzaju zawodów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu oznacza, że zawody takie odbywają się nielegalnie, co pociąga za sobą konieczność zastosowania sankcji dyscyplinarnych w oparciu o stosowne przepisy.

 1. Fakt nie złożenia sprawozdania z zawodów – które posiadały Akredytację Zawodów PZB – dla każdego rodzaju zawodów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu oznacza, że organizatorzy tych zawodów nie dopełnili spoczywających na nich obowiązków formalnych, co pociąga za sobą konieczność zastosowania sankcji dyscyplinarnych w oparciu o stosowne przepisy.
 • 7
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres 12 miesięcy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 2. Prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz jego interpretacji przysługuje wyłącznie Zarządowi Polskiego Związku Bokserskiego.

 

Wydział Organizacji i Rozwoju PZB