Katowice 2020


REGULAMIN
MISTRZOSTW ŚLĄSKA NA ROK 2020

1.CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych.
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry Śląska.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Mistrzostwa Śląska Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców zostaną rozegrane w dniach 6-10.07.2020 r. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach przy ul. Gimnazjalnej 6.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
• Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Bokserski poprzez gminę Sośnicowice.

4. UCZESTNICTWO
• W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004-2005 (kadeci)
• 2002 – 2003 (juniorzy), i młodzieżowcy wyłącznie obywatelstwa polskiego.
• Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze.
W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny.
• W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do ewidencji Śląskiego Związku Bokserskiego posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
• Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk.
• Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim Związku Bokserskim z opłaconą składką członkowską za 2020 rok, oraz zawodnicy niestowarzyszeni.
• Mogą startować zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
• Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i młodzieżowcy) i 3 rundy po 2 minuty (kadeci) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
• Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Green Hill , Sting, TaiShan, SportCom, BAIL zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m
o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
• W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych,(juniorzy i młodzieżowcy od 69 kg.12 uncjowe)
• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
• Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych (juniorzy i młodzieżowcy): 46 -49 kg. 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
• w 13 kategoriach wagowych (kadeci): 46 kg. 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg.,
• 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg.
• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym / zawodnik przegrywający odpada/.
• Zestawienie par ustala się drogą losowania.
• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
• Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk.
• Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub
z elementami czerwonymi.
• Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego
• Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
• W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
• Obowiązkowa opłata startowego według taryfy Śląskiego Związku Bokserskiego:
kadet – 20 zł
junior – 30 zł
młodzieżowiec – 40 zł
niestowarzyszony – 100 zł.

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą elektroniczną na adres: piotrbyrdy@op.pl
do dnia 3.07.2020r. Po tym terminie zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W zgłoszeniu
należy podać: imię i nazwisko, klub, datę urodzenia, numer licencji.

7. Punktacja

Młodzieżowcy:
I miejsce 30 pkt.
II miejsce 20 pkt.
III-IV miejsce 15 pkt.
V-VIII miejsce 8 pkt

Juniorzy:
I miejsce 12 pkt.
II miejsce 9 pkt.
III-IV miejsce 6 pkt.
V-VIII miejsce 3 pkt.

Kadeci:
I miejsce 7 pkt.
II miejsce 5 pkt.
III-IV miejsce 3 pkt.
V-VIII miejsce 1 pkt.

8. Nagrody
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy

9. Warunki finansowania
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

Mistrzostwa rozegrane zostaną z zachowaniem wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w związku z pandemią, jakie będą obowiązywać w tym czasie.

PROGRAM ZAWODÓW

6.07.2020 (Poniedziałek)
godz. 1600 – 18,00 przyjazd trenerów, akredytacja-potwierdzenie zgłoszonych zawodników do mistrzostw (przedstawienie książeczek z aktualnymi badaniami lekarskimi, licencji)
godz. 1900 – konferencja techniczna i losowanie

7.07.2020 (wtorek)
godz. 700 – 800 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 1100 I seria walk 1700 II seria walk

8.07.2020 (środa)
godz. 700 – 800 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 1100 I seria walk 1700 II seria walk

9.07.2020 (czwartek)
godz. 700 – 800 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 1100 I seria walk 1700 II seria walk

10.07.2020 (piątek)
godz. 700 – 800 –badania lekarskie i waga zawodników
godz. 1100 walki finałowe

Wiceprezes Wydz. Sportowego
Śląskiego Związku Bokserskiego
Piotr Byrdy