Regulamin przyznawania, pozbawienia, zawieszenia lub cofnięcia licencji PZB.

 

Rozdział I

                                                              Postanowienia ogólne

 

 • 1

Regulamin określa tryb i zasady wnoszenia opłaty wpisowej i licencyjnej oraz przyznawania, pozbawienia, zawieszenia lub cofnięcia licencji członkom Polskiego Związku Bokserskiego.

 

 • 2

 

Prawo brania udziału w zawodach bokserskich przysługuje wyłącznie zawodnikom, trenerom oraz osobom funkcyjnym posiadającym ważne licencje wydane przez Polski Związek Bokserski.

 

 • 3

 

 1. Polski Związek Bokserski jest jedynym organem uprawnionym do wydawania licencji:
 2. zawodniczej;
 3. trenerskiej;
 4. sędziowskiej – sędzia ringowy i punktowy
 5. sędziowskiej – sędzia główny (supervisor) – okręgowy i związkowy
 6. sędziowskiej – sędzia delegat sportowy (ITO) – okręgowy i związkowy
 7. klubowej
 8. okręgowej

 

 1. Licencje nadawane są po dokonaniu zgłoszenia w systemie licencyjnym i potwierdzeniu posiadania niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu rocznej opłaty wpisowej i licencyjnej określonej uchwałą Zarządu PZB. Rejestracji licencji dokonują:

– licencja zawodnicza – prezes klubu

– licencja trenerska – prezes klubu

– licencja sędziowska – prezes okręgu

– licencja klubowa – PZB

– licencja okręgowa – PZB

– licencja zawodnicza „niestowarzyszonych” – prezes okręgu lub PZB;

 

 1. Licencje Polskiego Związku Bokserskiego określone w 2 niniejszego regulaminu wydawane są bezterminowo, jednakże  podstawą ich ważności jest opłacenie obowiązkowej, rocznej opłaty wpisowej i licencyjnej.

 

 • 4

 

 1. Roczne opłaty licencyjne członków określonych w 2 powinny być wniesione najpóźniej do 31 marca roku, na który są wymagane, na konto bankowe określone przez Zarząd PZB i opublikowane na stronie internetowej PZB. Termin ten jest terminem ostatecznym, lecz nie dotyczy osób które rozpoczynają udział w wydarzeniach sportowych przed tą datą.

 

 1. Członkowie Polskiego Związku Bokserskiego chcący uczestniczyć w imprezach i rywalizacji sportowej odbywającej się przed upływem terminu wniesienia opłaty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązani są do wcześniejszego wniesienia obowiązkowej rocznej opały wpisowej oraz rocznej opłaty licencyjnej, która winna być wniesiona przed jej rozpoczęciem. W przypadku imprez centralnych w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

 •   4

 

Nie wniesienie w terminie opłaty określonej w § 3  powoduje utratę zdolności uczestniczenia w jakiejkolwiek imprezie i rywalizacji sportowej prowadzonej przez PZB   i jego członków, a naruszenie tego zakazu jest wykroczeniem dyscyplinarnym.

 

 • 5

 

 1. Polski Związek Bokserski prowadzi ewidencję wydanych licencji oraz rejestr opłat wpisowych i licencyjnych. Ewidencja obejmuje także zbiór dokumentów niezbędnych do wydania licencji. Wszystkie powyższe dane przechowuje się w formie elektronicznej lub papierowej w zależności od tego w jakiej formie zostały przesłane.

 

 1. Licencje rejestrowane są w sposób elektroniczny, a podstawą potwierdzenia posiadania jest numer oraz wpis ”aktywny” w systemie licencyjnym. Sprawdzenie wniesienia opłaty wpisowej i licencyjnej oraz ważności licencji może nastąpić tylko w systemie licencyjnym na stronie pzb.com.pl;

 

 • 5

 

 1. Opłata wpisowa pobierana jest za dokonanie czynności technicznych związanych z utrzymaniem systemu.

 

 1. Wysokość opłaty wpisowej jest jednakowa dla wszystkich podmiotów określonych              w 2 niniejszego regulaminu i wynosi 30 zł.

 

 • 6

 

 1. System licencyjny zawiera następujące dane:
 2. nazwę licencji (np. licencja zawodnika, trenera, sędziego, itd.)
 3. numer licencji;
 4. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;
 5. określenie przynależności klubowej i okręgowej w przypadku licencji zawodniczej i trenerskiej oraz przynależności okręgowej w przypadku licencji sędziowskiej i klubowej.
 6. Informację : – aktywny; – nieaktywny; zawieszony;

 

 

                                                           Rozdział II

 

                                                       Licencje zawodnicze

 

 • 8

 

 1. Posiadanie aktywnej licencji zawodniczej jest warunkiem uczestnictwa zawodnika we współzawodnictwie sportowym.
 2. Obowiązek posiadania licencji mają zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich grup wiekowych.
 3. Zawodniczki i zawodnicy zaliczani do grup wiekowych Senior (Elite) i Junior (Youth) wnoszą opłaty, pozostałe grupy wiekowe nie wnoszą opłat.

 

 • 9

 

 1. Wysokość rocznych opłat za licencję zawodniczą wynosi:
 2. 100 zł – seniorka/senior (elite)
 3. 50 zł – juniorka/junior (jouth)

 

 • 10

 

 1. W celu uzyskania licencji zawodniczej należy zalogować się na stronie pzb.com.pl – zakładka licencje i akredytacje. Następnie wpisać dane zawodniczki lub zawodnika, potwierdzić zebranie wymienionych w punkcie 2. dokumentów i wybrać ikonę ”złóż wniosek”. Po weryfikacji nastąpi aktywacja licencji. Maksymalny okres na rozpatrzenie wniosku to 3 dni robocze.
 2. Zawodniczki i zawodnicy ubiegający się o przyznanie licencji PZB powinni złożyć na ręce prezesa swojego klubu, a w przypadku zawodników niestowarzyszonych na ręce prezesa okręgu lub do biura PZB następujące dokumenty:
 3. oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania boksu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego lub uwierzytelnioną kopię takiego zaświadczenia;
 4. pisemne zobowiązanie do przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskiego Związku Bokserskiego oraz międzynarodowych organizacji boksu amatorskiego AIBA;
 5. pisemne zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 6. zdjęcia cyfrowe lub legitymacyjne – 2 szt.
 7. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na amatorskie uprawianie boksu w przypadku, gdy zawodnik jest osobą nieletnią;
 8. oświadczenie – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które w przypadku osoby nieletniej powinno być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych
 9. opinia wydana przez klubu zawodnika (dotyczy zawodników zrzeszonych)
 10. wypełnione zgłoszenie zawodnika do Centralnej Kartoteki PZB (również w przypadku zawodników niezrzeszonych).
 11. W razie załączenia do wniosku o którym mowa w ust. 1 i 3 kopie określonych tam dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez naniesienie na nich klauzuli ”za zgodność z oryginałem” z datą, pieczęcią i czytelnym podpisem osoby tę zgodność potwierdzającej. Potwierdzenia takiego mogą dokonać władze klub lub okręg.
 12. Wnioski z załączonymi dokumentami przesłane faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.
 13. Wnioski niekompletne i nie uzupełnione w zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 14. Na dokonanych przelewach dotyczących opłat członkowskich należy wyszczególnić pozycje jakich dotyczą opłaty /licencja: seniorska, młodzieżowa, w przypadku zapłaty za kilka licencji – ilość licencji zawodniczych oraz imienny wykaz zawodników/ duplikat licencji, zmiana danych/.
 15. Za dokonane wpłaty za licencje zawodnicze PZB może wystawić fakturę. Faktura zostanie wystawiona na podmiot, który dokonuje wpłaty, w innym przypadku należy wnieść uwagi przed dokonaniem przelewu.
 16. Istnieje możliwość zmiany statusu wydanej wcześniej licencji na aktywną poprzez dokonanie wpłaty i okazanie potwierdzenia np. w biurze zawodów.
 17. Ewidencję wydanych licencji zawodniczych prowadzi Wydział Sportowy PZB.

 

                                                                       Rozdział III

 

                                                                 Licencje trenerskie

 

 • 11
 1. Licencja trenerska PZB uprawnia trenera do prowadzenia zajęć szkoleniowych w boksie oraz uczestniczenia w imprezach i zawodach sportowych;
 2. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
 3. korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. posiada uprawnienia trenera lub instruktora boksu honorowane przez PZB
 6. nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie jest osobą dyscyplinarnie karaną zakazem wykonywania funkcji trenera lub zawieszoną w prawach trenera.
 8. nie orzeczono wobec niej środka dyscyplinarnego w postaci zakazu wykonywania zawodu trenera
 9. nie zastosowano wobec niej środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania zawodu trenera lub wychowawcy młodzieży.
 10. swoim zachowaniem i posiadaną opinią daje rękojmię prawidłowego wychowania  i szkolenia młodzieży.

 

 • 12

 

 1. Roczna opłata licencyjna dla trenerów wynosi 100zł;
 2. Wysokość opłat związanych z wydaniem duplikatu licencji np. zagubienia lub zmiany danych wynosi 30zł.

 

 • 13

 

 1. W celu uzyskania licencji trenerskiej należy złożyć wniosek w formie elektronicznej lub pisemnej (według określonego wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami oraz przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Biura Związku.
 2. Wniosek powinien zawierać:

a/ Imię i nazwisko trenera,

b/ PESEL,

c/ Adres zamieszkania,

d/ Przynależność klubową, jeżeli taka występuje,

e/ Oryginalne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera lub uwierzytelnioną kopię tych badań,

f/ Pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Bokserskiego oraz międzynarodowych organizacji sportowych w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,

g/ Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

h/ Zdjęcia cyfrowe lub legitymacyjne 2 szt.

i/ Uwierzytelnioną kopię dowodu wpłaty,

j/ Uwierzytelnioną kopię dokumentu – potwierdzającej uprawnienia: instruktora lub trenera,

k/ Datę i podpis trenera,

l/ Pieczątkę klubu bokserskiego, OZB lub PZB,

 1. W przypadku aktualizacji (przedłużenia) licencji należy złożyć: a/ wypełniony i podpisany wniosek o przedłużenie licencji (według wzoru) wraz z wpisanym numerem licencji trenerskiej b/ orzeczenie lekarskie c/ zdjęcie legitymacyjne 1 szt. d/ potwierdzenie dokonania wpłaty lub uwierzytelnione przez klub lub właściwy OZB kopie dowodu wpłaty za przedłużenie licencji § 20 1. Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez klub lub właściwy Klub lub OZB.

W celu wydania dokumentu licencji wymagane jest przesłanie skanów dokumentów lub

dostarczenie oryginałów.

 1. Wnioski z załączonymi dokumentami przesłane faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane;
 3. Za dokonane wpłaty za licencje zawodnicze PZB może wystawić fakturę
 4. Istnieje możliwość zmiany statusu wydanej wcześniej licencji na aktywną poprzez dokonanie wpłaty i okazanie potwierdzenia np. w biurze zawodów.
 5. Ewidencję wydanych licencji zawodniczych prowadzi Wydział Wyszkolenia PZB.

 

 

 • 14

 

 1. Prowadzenie zajęć szkoleniowych bez ważnej licencji jest zabronione i jest wykroczeniem dyscyplinarnym;

 

 1. Reprezentowanie klubu lub okręgu jako trener bez ważnej licencji jest zabronione i jest wykroczeniem dyscyplinarnym;

 

 1. Trener nie posiadający licencji lub posiadający licencje o statusie nieaktywna nie ma prawa głosu podczas rozgrywania jakichkolwiek zawodów.

 

Licencje sędziowskie

 

 • 15
 1. Licencja sędziowska PZB uprawnia sędziego do wykonywania sędziego ringowego, punktowego, sędziego głównego, delegata technicznego w boksie oraz uczestniczenia w imprezach i zawodach sportowych;
 2. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
 3. korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. posiada uprawnienia sędziego boksu honorowane przez PZB we wszystkich przewidzianych odrębnymi przepisami klasach, t.j. kandydat, okręgowy, związkowy, międzynarodowy, sędzia główny, delegat techniczny ITO
 6. nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie jest osobą dyscyplinarnie karaną zakazem wykonywania funkcji trenera lub zawieszoną w prawach sędziowskich.
 8. nie orzeczono wobec niej środka dyscyplinarnego w postaci zakazu wykonywania zawodu sędziego
 9. nie zastosowano wobec niej środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania obowiązków sędziego, sędziego głównego, delegata technicznego ITO lub wychowawcy młodzieży.
 10. swoim zachowaniem i posiadaną opinią daje rękojmię prawidłowego wychowania  i szkolenia młodzieży.

 

 • 16

 

 1. Roczna opłata licencyjna dla sędziów wszystkich szczebli wynosi 100zł;
 2. Wysokość opłat związanych z wydaniem duplikatu licencji np. zagubienia lub zmiany danych wynosi 30zł.

 

 • 17

 

 1. W celu uzyskania licencji sędziowskiej wszystkich rodzajów określonych w § 3 pkt 1 pp c, d, e należy złożyć wniosek w formie elektronicznej lub pisemnej (według określonego wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami oraz przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Biura Związku.
 2. Wniosek powinien zawierać:

a/ Imię i nazwisko sędziego,

b/ PESEL,

c/ Adres zamieszkania,

d/ Przynależność okręgową,

e/ Klasę sędziowską

f/ Oryginalne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków sędziego lub uwierzytelnioną kopię tych badań,

g/ Pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Bokserskiego oraz międzynarodowych organizacji sportowych w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,

h/ Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

i/ Zdjęcia cyfrowe lub legitymacyjne 2 szt.

j/ Uwierzytelnioną kopię dowodu wpłaty,

k/ Uwierzytelnioną kopię dokumentu – potwierdzającego klasę sędziowską,

l/ Datę i podpis,

ł/ Pieczątkę klubu bokserskiego, OZB lub PZB,

m/ potwierdzenie posiadanego wykształcenia,

 1. W przypadku aktualizacji (przedłużenia) licencji należy złożyć:

a/ wypełniony i podpisany wniosek o przedłużenie licencji wraz z wpisanym numerem licencji sędziowskiej

b/ orzeczenie lekarskie

c/ zdjęcie legitymacyjne 1 szt.

d/ potwierdzenie dokonania wpłaty lub uwierzytelnione przez właściwy OZB kopię dowodu wpłaty za przedłużenie licencji

 1. Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez klub lub właściwy Klub lub OZB.

W celu wydania dokumentu licencji wymagane jest przesłanie skanów dokumentów lub

dostarczenie oryginałów.

 1. Wnioski z załączonymi dokumentami przesłane faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane;
 3. Za dokonane wpłaty za licencje sędziowskie PZB może wystawić fakturę
 4. Istnieje możliwość zmiany statusu wydanej wcześniej licencji na aktywną poprzez dokonanie wpłaty i okazanie potwierdzenia np. w biurze zawodów.
 5. Ewidencję wydanych licencji zawodniczych prowadzi Wydział Wyszkolenia PZB.

 

 

 • 18

 

 1. Wykonywanie obowiązków sędziowskich bez ważnej licencji jest zabronione i jest wykroczeniem dyscyplinarnym;

 

 1. Reprezentowanie klubu lub okręgu jako sędzia bez ważnej licencji jest zabronione i jest wykroczeniem dyscyplinarnym;

 

 

 1. Sędzia nie posiadający licencji lub posiadający licencje o statusie nieaktywna nie ma prawa głosu podczas rozgrywania jakichkolwiek zawodów.

 

Licencje klubowej

 

 • 19

 

 1. Licencja klubowa PZB uprawnia trenerów, zawodniczki i zawodników danego klubu do udziału w zawodach wszystkich szczebli organizowanych przez PZB oraz przez podmioty zrzeszone w PZB – w ramach systemu rywalizacji sportu pięściarskiego. W tym systemu rywalizacji dzieci i młodzieży.

 

 1. O wydanie licencji klubowej PZB może ubiegać się klub, który:
 2. a) posiada osobowość prawną
 3. b) jest zrzeszony w Okręgowym Związku Bokserskim właściwym ze względów terytorialnych
 4. c) jest zarejestrowany w Polskim Związku Bokserskim

 

 • 20

 

 1. W celu uzyskania licencji klubowej PZB należy złożyć w formie elektronicznej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Biura Związku.

 

 1. Ponadto należy dokonać opłaty licencyjnej w wysokości 300,- rocznie w terminie do 31 marca danego roku.
 2. a) w przypadku, gdy zawodnicy danego klubu startują w zawodach organizowanych przed 31 marca danego roku opłata za licencję klubową musi być wniesiona do PZB najpóźniej na 7 dni przed tymi zawodami.
 3. b) w przypadku, gdy opłata klubowa z tytułu licencji zostanie wniesiona po terminie wskazanym w podpunkcie a) niniejszego paragrafu należy uiścić dodatkowo kwotę 30,-
 4. c) ponadto należy dokonać opłaty wpisowej w wys. 30,- za dokonanie czynności technicznych związanych z utrzymaniem systemu.

 

 1. Wniosek powinien zawierać:
 2. a) Pełną nazwę klubu
 3. b) Dokładny adres klubu
 4. c) Dane kontaktowe klubu: telefon, e-mail, osoby i telefony kontaktowe osób funkcyjnych
 5. d) Nr KRS lub decyzji z rejestru podmiotów sportowych w mieście, lub Starostwie

 

 1. Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez klub lub właściwy Klub lub OZB.

W celu wydania dokumentu licencji wymagane jest przesłanie skanów dokumentów lub

dostarczenie oryginałów.

 

 1. Wnioski z załączonymi dokumentami przesłane faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane;

 

 1. Za dokonane wpłaty za licencje klubowe PZB może wystawić fakturę

 

 1. Istnieje możliwość zmiany statusu wydanej wcześniej licencji na aktywną poprzez dokonanie wpłaty i okazanie potwierdzenia np. w biurze zawodów.

 

 1. Ewidencję wydanych licencji klubowych prowadzi Wydział Wyszkolenia PZB.

 

 • 21

 

 1. Udział w zawodach zawodników i trenerów danego klubu, który nie posiada ważnej licencji jest zabronione i jest wykroczeniem dyscyplinarnym;

 

 1. Klub nie posiadający licencji lub posiadający licencję o statusie: nieaktywna nie ma prawa głosu podczas rozgrywania jakichkolwiek zawodów.

 

Licencje okręgowe

 

 • 22
 1. W celu uzyskania licencji okręgowej PZB należy złożyć w formie elektronicznej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Biura Związku.

 

 1. Ponadto należy dokonać opłaty licencyjnej w wysokości 500,- rocznie w terminie do 31 marca danego roku.
 2. a) w przypadku, gdy opłata z tytułu licencji okręgowej zostanie wniesiona po wskazanym powyżej terminie niniejszego paragrafu należy uiścić dodatkowo kwotę 30,-
 3. c) ponadto należy dokonać opłaty wpisowej w wys. 30,- za dokonanie czynności technicznych związanych z utrzymaniem systemu.

 

 1. Wniosek powinien zawierać:
 2. a) Pełną nazwę okręgu
 3. b) Dokładny adres okręgu
 4. c) Dane kontaktowe klubu: telefon, e-mail, osoby i telefony kontaktowe osób funkcyjnych
 5. d) Nr KRS

 

 1. Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem włąściwy OZB.

W celu wydania dokumentu licencji wymagane jest przesłanie skanów dokumentów lub

dostarczenie oryginałów.

 

 1. Wnioski z załączonymi dokumentami przesłane faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane;

 

 1. Za dokonane wpłaty za licencje klubowe PZB może wystawić fakturę

 

 1. Istnieje możliwość zmiany statusu wydanej wcześniej licencji na aktywną poprzez dokonanie wpłaty i okazanie potwierdzenia np. w biurze zawodów.

 

 1. Ewidencję wydanych licencji okręgowych prowadzi Wydział Wyszkolenia PZB.

 

 • 21

 

1.. Okręg nie posiadający licencji lub posiadający licencję o statusie: nieaktywna nie ma prawa głosu podczas rozgrywania jakichkolwiek zawodów.