Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach, zamierza przeprowadzić kurs na sędziego boksu olimpijskiego, który rozpocznie się na początku m-ca kwietnia br.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 19 roku życia, posiadanie wykształcenia średniego, niekaralność, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do wykonywania funkcji sędziego, wniesienie opłaty. Opłata zależna od ilości uczestników, ogłoszona na spotkaniu wstępnym.
Zajęcia z teorii regulaminów, odbywać się będą w soboty, niedziele.
Zgłoszenia należy kierować e-mailowo lub pocztą na adres siedziby Związku z dopiskiem Wydział Sędziowski, do dnia 05 kwietnia br.

W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek
Przewodniczący