Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego informuje, że na podstawie §20 Statutu Śląskiego Związku Bokserskiego, podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1/05/2024 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów.
Zgromadzenie odbędzie się 30 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w Knurowie, ul. Szpitalna 29.
PORZĄDEK
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Śląskiego Związku Bokserskiego
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania – przewodniczącego i sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu zebrania.
6. Ustalenie prawomocności zebrania.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Związku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.Dyskusja.
11.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
– Ogłoszenie listy kandydatów do Zarządu,
– Ogłoszenie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
14.Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
15.Dyskusja.
16.Ogłoszenie wyników wyborów.
17.Ukonstytuowanie się władz Śląskiego Związku Bokserskiego i Komisji Rewizyjnej.
18.Podjęcie uchwały i zakończenie zebrania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Z bokserskim pozdrowieniem
Zarząd